Algemene voorwaarden Kristal Kartel

Deze voorwaarden zijn geldig op de webshopl van Kristal Kartel. Kristal Kartel is een geregistreerde handelsnaam van de Barnsteen Specialist

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • De algemene leveringsvoorwaarden zijn op alle bestellingen en offertes van Kristal Kartel (hierna KK genoemd) van toepassing.
 • Het is alleen mogelijk schriftelijk af te wijken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u in de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van KK zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. KK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer KK een orderbevestiging heeft verstuurd per e-mail, in het geval van de webwinkel.
 • KK mag uw bestelling weigeren zonder dat daar enige vorm van schadeplichtigheid uit voort kan vloeien, in dit geval deelt KK dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de koper is verstrekt

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW.
 • Betaling van factuur geschiedt door middel van iDEAL of per bankoverschrijving op het IBAN nummer: NL78SNSB0900638516 ten name van De Barnsteen Specialist.
 • Indien overeengekomen kan betaling plaatsvinden door middel van vooruitbetaling. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling toegezonden.
 • In geval van vooruitbetaling per bank heeft de koper 3 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag over te maken. Indien de koper niet binnen 3 dagen betaalt, heeft KK het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.
 • Voor de verzendkosten in Nederland en andere verzendcondities blijven dezelfde voorwaarden gelden als vermeld.
 • Er geldt een minimum orderbedrag van €100,00 binnen onze webshop. In de showroom geldt een minimum orderbedrag van €300,00.

Artikel 4. Levering

 • Bestelde producten worden door Kristal Kartel, waar mogelijk, binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling verzonden, met uitzondering van perioden van vakantie, inkoopreizen of ziekte.
 • De opgegeven levertijd is indicatief, en de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
 • Mochten producten niet op voorraad zijn, dan kan van de levertijd worden afgeweken, dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.
 • Indien KK niet in staat is om de artikelen te leveren, zal het bedrijf te allen tijde het eventueel vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel terugbetalen aan de klant.
 • Producten worden geleverd na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de goederen te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dient u KK daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen 3 werkdagen.
 • Indien de aan u geleverde goederen niet aan de verwachtingen voldoen, kunt u telefonisch contact opnemen met KK. Retourneren van producten en/of bestellingen vindt alleen plaats bij wederzijds goedvinden. Zakelijke aankopen hebben geen automatisch retourrecht. Geretourneerde goederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terugkomen. De retourzending dient door u voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag minus de gemaakte kosten wordt binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending worden door KK niet vergoed.

Artikel 7. Communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en KK dan wel tussen KK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en KK, is KK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KK.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door KK geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. KK garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 • KK respecteert de privacy van alle kopers. KK gebruikt de kopergegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen.
 • Alle persoonsgegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
 • KK geeft uw gegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper.

Artikel 10. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KK in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen, zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.